หน้าหลัก รู้จักเรา บริการ ค่าบริการ ทันตแพทย์ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

บริการ

ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมปริทันต์
ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์
ศัลยกรรมในช่องปาก
ทันตกรรมตกแต่ง
ศัลยกรรมในช่องปาก

งานศัลยกรรมในช่องปาก ได้แก่ การถอนฟัน ผ่าฟันคุด การผ่าตัดถุงน้ำ และเนื้องอกองกระดูกขา

กรรไกร การผ่าตัดตกแต่งกระดูกขากรรไกร เป็นต้นถาม เหตุใดจึงมีฟันคุด

ตอบ ฟันคุด ( Impaction ) อาจเกิดจากฟันที่อยู่ในขากรรไกรที่มีเนื้อที่ขึ้นไม่เพียงพอ, หน่อฟันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีมีการ ล้มเอียงหรือขึ้นผิดที่ หรืออาจเกิดจากมีการสร้างฟันเกินกว่าจำนวนฟันธรรมชาติที่ควรจะมี


ถาม ฟันคุดจำเป็นต้องผ่าออกหรือไม่

ตอบ ควรจะผ่าฟันคุดออกตามอายุที่เหมาะสม เนื่องจากฟันทุกซี่ในระหว่างการสร้างฟันจะมีถุงหุ้มอยู่ เปรียบได้กับทารกในครรภ์ที่มีถุงน้ำคร่ำอยู่ ซึ่งถุงหุ้มนี้จะสลายไปเมื่อฟันงอกขึ้นในช่องปาก กรณีที่ฟันไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ ถุงหุ้มดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงกลายเป็นถุงน้ำหรือเนื้องอกทั้งชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรงได้ โดยเฉพาะในฟันกรามซี่สุดท้ายมีโอกาสเกิดมากที่สุด

Dashi และ Howell รายงานว่า 37% ของฟันกรามซี่สุดท้ายในขากรรไกรล่าง และ 15% ของฟันกราม

ซี่สุดท้ายในขากรรไกรบน จะเป็นฟันคุด โดย 10% ของถุงหุ้มรอบฟันคุดเหล่านี้จะเป็นถุงน้ำเด็นติเจอรัส ( Dentigerous Cyst ) Bernier รายงานว่า ถุงน้ำเด็นติเจอรัสมีโอกาสเกิดเป็นอมีโลบลาสโตมา( Ameloblastoma ) ซึ่งเป็นเนื้องอกของกระดูกขากรรไกรได้ถึง 33%www.THAI55.COM
www.THAI55.COM