หน้าหลัก รู้จักเรา บริการ ค่าบริการ ทันตแพทย์ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

บริการ

ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมปริทันต์
ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์
ศัลยกรรมในช่องปาก
ทันตกรรมตกแต่ง
ทันตกรรมปริทันต์ (รักษาโรคเหงือก)

โรคปริทันต์สามารถแบ่งได้เป็น สองประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. โรคเหงือกอักเสบ คือ โรคปริทันต์ที่เกิดการอักเสบเฉพาะที่เหงือก

2. โรคปริทันต์อักเสบ หรือ โรครำมะนาด คือ โรคปริทันต์ที่เกิดการลุกลามเข้าไปทำลายกระดูกเบ้าฟัน ทำให้

ความแข็งเรงของฟันลดลง ผลคือ ฟันโยก หรือในรายที่เป็นรุนแรง จะบวมเป็นหนองและหลุดออกในที่สุดคำว่า "ปริ " แปลว่า "รอบ ๆ" ดังนั้นโรคปริทันต์ จึงหมายถึง โรคที่เกิดกับอวัยวะรอบฟัน ซึ่งได้แก่ เหงือกและกระดูกเบ้าฟันนั่นเองถาม จะทราบได้อย่างไรว่า เป็นโรคปริทันต์หรือไม่

ตอบ ต้องสังเกตว่าท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่

1. เหงือกบวมแดง แปรงฟันมีเลือดออก

2. มีกลิ่นปาก

3. มีเหงือกร่น เห็นรากฟัน

4. มีหนองออกมาจากร่องเหงือก

5. ฟันโยก

ถ้ามีอาการดังกล่าว ท่านอาจมีปัญหาเกี่ยวกับโรคปริทันต์www.THAI55.COM
www.THAI55.COM