หน้าหลัก รู้จักเรา บริการ ค่าบริการ ทันตแพทย์ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

บริการ

ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมปริทันต์
ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์
ศัลยกรรมในช่องปาก
ทันตกรรมตกแต่ง
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

เป็นการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป เพื่อให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ เพื่อความสวยงาม

การพูดออกเสียงชัดเจนยิ่งขึ้น(กรณีสูญเสียฟันหน้า) และป้องกันฟันธรรมชาติล้มเก


ชนิดของฟันปลอม

ฟันปลอมถอดได้ เป็นฟันปลอมที่ผู้ป่วยสามารถถอดล้างเองได้ ได้แก่

1. ฟันปลอมถอดได้ชนิดพลาสติก [ Temporary Plate ] จะมีฐานเหงือกเป็นสีชมพู และมีฟันปลอมเป็นสีเหมือนฟันแทนที่ตำแหน่งฟันที่หายไป อาจจะมีตะขอลวดช่วยให้ฟันปลอมยึดแน่นขึ้นกับกับฟันธรรมชาติ

2. ฟันปลอมถอดได้ชนิดโครงโลหะ [ Removable Partial Denture ] คล้ายฟันปลอมถอดได้ชนิดพลาสติก แต่มีส่วนโยงหลักระหว่างฟันปลอมแต่ละส่วนเป็นโครงโลหะ ทำให้ได้ฟันปลอมที่บางกว่า เล็กกว่า และแข็งแรงกว่าแบบที่ 1


ฟันปลอมติดแน่น คือฟันปลอมที่ผู้ป่วยไม่สามารถถอดหรือใส่เองได้ ยึดติดแน่นในช่องปากด้วยซีเมนต์ทางทันตกรรม ให้ความรู้สึกเหมือนกับฟันธรรมชาติ ได้แก่

1. ครอบฟัน [ Crown ] กรณียังมีรากฟันเหลืออยู่ แต่ไม่สามารถบูรณะด้วยการอุดฟันเนื่องจากมีการสูญเสียเนื้อฟันไปมาก หรือฟันที่รักษารากฟันแล้ว โดยเฉพาะฟันกรามมักต้องบูรณะด้วยครอบฟันเพื่อป้องกันการแตกหักของเนื้อฟันหรือวัสดุอุดฟัน เนื่องจากต้องรับแรงบดเคี้ยวสูง

2. สะพานฟัน [ Bridge ] กรณีมีฟันถูกถอนหรือหายไปบางตำแหน่ง แต่ยังเหลือฟันธรรมชาติอยู่จะใช้ฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงเป็นหลักยึด โดยกรอฟันข้างเคียงให้เล็กลงแล้วทำครอบติดกันเพื่อให้ฟันข้างเคียงช่วยยึดฟันปลอมที่ทดแทนฟันที่ถูกถอนไป

3. เดือยฟัน [ Pin ] จะใส่ลงในรากฟันที่มีการรักษารากฟันแล้วเพื่อช่วยเป็นหลักยึดสำหรับครอบฟัน กรณีที่มีเนื้อฟันเหลือน้อยหรือบริเวณที่ต้องรับแรงสูงซึ่งถ้าไม่ใส่เดือยฟันก่อนอาจทำให้ครอบฟันหลุดและมีเนื้อฟันหักติดมาด้วย อันเป็นเหตุที่อาจทำให้ต้องถอนฟันธรรมชาติ ความจำเป็นของเดือยฟันทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆไปถาม ฟันปลอมชนิดใดดีที่สุด

ตอบ การพิจารณาว่าฟันปลอมชนิดใดดีที่สุด ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไป โดยพิจารณาจาก

1. ตำแหน่ง และจำนวนฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่

2. ความแข็งแรงของฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ และอวัยวะปริทันต์โดยรอบ

3. สุขภาพร่างกายและโรคประจำตัวของผู้ป่วย

4. ความต้องการของผู้ป่วย

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา

6. งบประมาณที่ใช้ในการรักษา


ถาม ทำไมฟันปลอมติดแน่นจึงมีราคาแพง

ตอบ เนื่องจากฟันปลอมติดแน่นต้องใช้เวลาในการทำในคลินิก [ Chair time ] นานกว่าฟันปลอมถอดได้ต้นทุนค่าวัสดุมีราคาสูงกว่า ในการผลิตต้องทำหลายขั้นตอนต้องใช้ความประณีตและชำนาญสูง เพื่อให้ได้งานฟันปลอมที่มีคุณภาพwww.THAI55.COM
www.THAI55.COM